• 21
  • shutterstock 2322280751

MILJÖ

Vår miljöpolicy följer lagstiftning, normer samt regelverk hos aggregatägare. Vi strävar mot en så låg miljöpåverkan som möjligt enligt följande:
  • Det är vårat ansvar att skyndsamt underrätta våra kunder, i de fall deras anläggningar inte uppfyller kundens egna krav, myndighets krav, eller på något annat sätt inverkar menligt på vår miljö, eller har en lägre verkningsgrad än förväntat.
  • Köldmedierna är skadliga för miljön vid läckage och har stor miljöpåverkan vid tillverkning och destruktion. Vi förespråkar därför köldmedier med så låg CO2 ekvivalenter / GWP (Global Warming Potential) som möjligt. Vi tillhandahåller TEWI (Total equivalent warming impact) beräkningar för alternativa investeringar.(http://sdfab.se/downloads/program/TEWI/)
  • Material, utrustning och metoder är kretsloppsanpassade så långt det är möjligt.
  • Vi källsorterar och omhändertar miljöfarligt avfall för destruktion.
MILJO6MILJO6
MILJO6
MILJÖ
ETIK

På SVOKS Thermodynamik har vi ett öppet företagsklimat där vi som arbetar här vågar diskutera, reagera och agera.

MILJÖ

Vår miljöpolicy följer lagstiftning, normer samt regelverk hos aggregatägare.

ACCREDITERING

SVOKS är ackrediterat kontrollorgan enligt EN 45 004 för tryckprovning med gas.

KVALITE

För att kunna energieffektivisera, serva och reparera värmepumpar krävs en tillförlitlig utrustning samt goda rutiner.

ARBETSMILJÖ

Svoks Thermodynamik är ett företag som aktivt arbetar för en god arbetsmiljö och en hög säkerhet.

JOBBA HOS OSS

Jobba hos oss!